Trädvårdsplan

Fr o m 2023 erbjuds tjänsten för enbart befintliga kunder. Välkommen när det gäller revidering, uppdatering eller utökning av en befintlig plan eller liknande trädinventering.

För ett friskt, säkert och vackert trädbestånd krävs en skötselplan, även kallad trädvårdsplan, i vilken åtgärderna beskrivs för flera år framåt i tiden. Att ha en aktuell trädvårdsplan tillhands kan också vara ett krav från myndigheter och försäkringsbolag.

För träd som är skyddade enligt kulturminneslagen krävs i regel en trädvårdsplan innan väsentliga åtgärder och förändringar vidtas. En trädvårdsplan är dessutom ett bra dokument för budgetberedningen så att man vet vad som komma skall i form av kostnader.

Myndigheter och försäkringsbolag kan ställa krav på planering av säkerhet och vård, om dina träd står i offentligt tillgänglig miljö där människor kan skadas. Du bör därför ha resurser för eventuella akuta åtgärder, samt en tydlig utförd plan. Ett träd som är utdömt av sakkunnig som riskträd, bör åtgärdas inom angiven tid. Utebliven åtgärd kan ha juridiska följder när olyckan väl ha skett.

De trädvårdsplaner som jag upprättar innehåller förutom inspektionshandlingar (se fliken Trädinspektion) följande punkter:

– En långsiktig vård- och förnyelseplan. Åtgärder anges för varje träd för sig och vilka typer av beskärnings- och säkerhetsåtgärder som kommer att vara nödvändiga över en viss tidslinje.

Om kronstabilisering krävs, det vill säga förankringar mellan stora grenar som motverkar risken för att kronan faller isär, anges uppgifter hur den behöver utformas med viktklass och antal stabiliseringspunkter.

Vid behov anges även markvårds-, dränerings- och jordförbättringsförslag, för att ge träden bästa möjliga förutsättningar för att bli friska och säkra.

Är det dags att fälla ett träd – vilket kan vara av säkerhets-, plats-, miljö- eller estetiska skäl, presenteras ett förslag för det nya trädet, som anpassas utifrån miljön och förutsättningarna på plats. I listan presenteras sorterna noggrann, med alla nödvändiga uppgifter för upphandlingen med plantskolor, d v s storlek, kvalitet, proveniens / frökälla.

Trädvårdsplanen är alltså mycket mer än bara en plan för vård av gamla träd. Det kan också handla om ett nytt bestånd som ska planteras i framtiden.
I ett trädregistret och med situationsplanen presenteras vård och förnyelsen av ett trädbestånd upp till 25 år framåt i tiden. För tiden därefter ges prognosuppgifter.

I varje trädvårdsplan ingår även en sammanfattning med:

– övergripande beskrivningar av trädbeståndet och miljön
– En historisk och kulturhistorisk beskrivning
– Förändringar som bör göras, samt dess syfte
– Sortbeskrivningar för de träd som skall planteras
– Anvisningar hur vård och planteringar skall utföras
– Krav som ska ställas på entreprenörer och leverantörer
– En tidsplan för åtgärderna och en frekvensplan för budgetberedning
– Hänvisningar till lagstiftning

Arbetsritningar för fällningar och planteringar upprättas i färg. I bilagorna finns även svampanalyser, bilddokument, protokoll från Resistographtester, utlåtanden från underkonsulter, etc.

Giltighetstiden varierar efter kundens behov och beståndets typ. I urbana, trafikerade miljöer är tio år i de flesta fall en lämplig framförhållning. För kyrkogårdar och skyddade kulturmiljöer är en 20 årig giltighetstid lämplig. För att upprätta en trädvårdsplan krävs det i regel cirka ett år eftersom träden bör kontrolleras vid två tillfällen, ett i lövat och ett i avlövat tillstånd.

Jag har upprättat trädvårdsplaner främst för kyrkogårdar i drygt 20 års tid. Men även för parker, slottsträdgårdar, botaniska trädgårdar, herrgårdsmiljöer och mindre privata bestånd.

Träd är en tillgång på många olika sätt och som ägare förvalta du oftast stora värden. Varför inte ta hand om de tillgångar man har? Jag kan hjälpa dig med planeringen.

Välkommen att kontakta mig för ett besök, där jag kan ge offert för din trädvårdsplan.