Besiktning, kontroll och inspektion av träd

Träden kan bli farliga, visste du det?

Varje år sker i landet materiella skador för stora belopp och människor skadas på grund av nedfallande grenar eller omkullblåsta träd. Antal olyckor ökar i takt med att stormar och andra extrema väderlekssituationer blir allt vanligare.

Gamla skötselskador, genom grävning skadade rötter, av bilar skadade stammar, vandaliserade träd, eller under 1970-talet vanligt förekommande stympningar av trädkronor, har lett till rötangrepp och är oftast orsaken till varför ett träd bryts och faller.

En annan orsak för grenbrott och fläkningar är att träden inte är korrekt uppbyggt i ungdomen. Allt oftare förekommer också snabba, helt oförutsägbara grenbrott på grund av att trädet under längre tid har haft brist på vatten. Kompakterad mark under träden kan vara orsaken för detta. Ek, bok och lönn är de trädslag som drabbas oftast av plötsliga grenbrott.

Gamla träd i trafikerad miljö bör kontrolleras en gång varje år! Finns misstanke för säkerhetsrisk bör trädet inspekteras av sakkunnig. Ett redan känd problemträd måste också kontrolleras regelbundet av en sakkunnig.

Förutom säkra träd är det också viktig att ha friska träd som växer och mår bra. I ungdomen vitala träd håller sig också säkra under en längre tid än sjuka träd med svag uppbyggnad.

Den bästa tiden för trädinspektion är månaderna juni till oktober. I vissa fall krävs ett återbesök under vintern eller en uppföljning under året därefter för att ge en korrekt statusbedömning. Ibland ställs bästa, långsiktiga vitalitetsdiagnosen i maj eller september.

Behovet av kompetens inom kontroll, riskbedömning och utvärdering av träd är med andra ord stort. Jag tillhandahåller denna kompetens och erbjuder tjänster som gör att såväl du som din omgivning kan känna er säkra under era träd.

Jag utför trädkontroller över större delen av landet. Resorna bokas med god framförhållning, så att en resa kan innehålla ett flertal uppdrag. Ring mig därför i god tid så att vi i kan planera in ett besök hos dig och dina träd.

Vårt specialområde är kontroll, inspektion och diagnos av träd, vilket jag har arbetat med sedan 1990.

Jag utför:

  • Svamp- och rötdiagnos
  • Hållfasthetsberäkning
  • Bedömningar av VS vilket ange vitaliteten enligt kronperiferins förgreningsstatus (VS enl. Dr. A. Roloff)
  • Bedömning av vitalitets- och säkerhetsstatus

Genom att ha varit en praktiskt arbetande arborist i över 30 år, har jag, Harald Kratschmer, en gedigen praktisk erfarenhet och kunskap om träd och hur man ser trädens status beroende på sort, ålder, plats och årstid.

Jag har gått VTA-specialkurser (Visual Tree Assessment), workshops i användning av Resistograph, Fraktometer och Ljudtomograf, samt flertalet kurser inom kontroll och inspektion. Dessutom har han vid flera tillfällen deltagit vid kongresser om träddynamik, säkerhet och diagnos.

Metoden jag tillämpar grundar sig på VTA (enl Dr. Mattheck). För att inte skada trädet undviker jag att använda Resistografen, men i vissa fall är det oundvikligt.

Resultatet av bedömningar presenteras i enkla, överskådliga listor i Excel format. Mindre bestånd eller enstaka träds status presenteras i kortfattade utlåtanden, där också ett åtgärdsförslag lämnas. Vid större trädbestånd presenteras trädstatusen i såväl lista, på karta i färg, som i ett sammanfattande utlåtande.

Kontroller och analyser görs med modern utrustning för att också undvika skador i trädet. Tekniken underlättar mycket, men diagnoserna bygger fortfarande främst på min mångåriga yrkeserfarenhet.

Kontakta mig för mer information.